GENERAL CONDITIONS OF USE

Regulamin – Ogólne Warunki Użytkowania

Ostatnia aktualizacja: [22/06/2022]

 

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące terminy mają definicję określoną poniżej:

ArcelorMittal”: odnosi się do ArcelorMittal Construction Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Metalowców 1, 41 – 600 Świętochłowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050192, REGON 290571918, NIP 664-10-03-716.

Ogólne Warunki Użytkowania lub OWU”: oznaczają wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, których celem jest określenie warunków i zasad dostępu i korzystania z Witryny publikowanej przez ArcelorMittal, o której mowa poniżej.

Konto użytkownika”: oznacza przestrzeń zarezerwowaną dla użytkownika dostępną w naszych Usługach za pośrednictwem poufnej nazwy użytkownika i hasła, która umożliwia mu dostęp do niektórych Treści obecnych w Usługach.

Treść”: oznacza, bez wyczerpującej listy, strukturę/architekturę Usług, obrazy produktów ArcelorMittal, opis produktów ArcelorMittal, treści redakcyjne, filmy, teksty, sekcje, rysunki, ilustracje, zdjęcia, obrazy, dźwięki, jak jak również wszelkie inne treści obecne w Usługach i/lub jakimkolwiek innym składniku Usług.

Witryna”: oznacza usługę komunikacji publicznej publikowaną przez ArcelorMittal, dostępną w szczególności pod adresem https://construction-polska.arcelormittal.com/

Usługa(i)”: odnosi się do usług dostępnych w witrynie i publikowanych przez ArcelorMittal.

Użytkownik”: oznacza każdą osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Witryny i Usług.

 

2. ZAKRES I AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

2.1. Akceptacja Ogólnych Warunków Użytkowania

Ogólne warunki użytkowania są w języku polskim i mają na celu regulowanie korzystania z Witryny i Usług dostępnych w Witrynie.

Wszelkie połączenia z Witryną, konsultacje i korzystanie z jej Treści odbywają się w ramach niniejszego Regulaminu, który ma na celu określenie warunków korzystania z Usług i Treści oferowanych w Witrynie. Każdy dostęp do Serwisu oznacza automatycznie pełne i bezwarunkowe zastosowanie oraz akceptację przez Użytkowników zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi przestrzegania niniejszego Regulaminu, musi bezwzględnie powstrzymać się od jakiegokolwiek dostępu do Witryny.

Dostęp do niektórych Usług może być również uzależniony od pełnej akceptacji szczególnych warunków użytkowania (dalej „Szczegółowe Warunki użytkowania”) lub ogólnych warunków sprzedaży (dalej „Ogólne Warunki Sprzedaży”). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mającymi zastosowanie do Usług, pierwszeństwo mają te ostatnie.

2.2. Ewolucja Ogólnych Warunków Użytkowania

Obowiązujący Regulamin to ten, który obowiązuje, gdy Użytkownik łączy się z Witryną i korzysta z niej.

Jednakże ArcelorMittal może w dowolnym momencie dowolnie zmieniać OWU, z zastrzeżeniem wyraźnego wskazania przez ArcelorMittal, w celu dostosowania ich do zmian w Usługach i/lub ich funkcjonowaniu. Regulamin uważa się za zaakceptowany bez zastrzeżeń przez każdego Użytkownika, który uzyska dostęp do Witryny po wspomnianym zamieszczeniu. ArcelorMittal zachęca zatem Użytkownika do regularnego sprawdzania Regulaminu.

 

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY

3.1. Główne zasady

Każdy Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany, że aby uzyskać dostęp do Witryny, musi mieć wykupiony dostęp do Internetu u wybranego przez siebie dostawcy, za który odpowiada, i przyjmuje do wiadomości, że:

3.2. Rejestracja wstępna

Dostęp do niektórych Usług jest uzależniony od utworzenia konta Użytkownika. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, podczas której Użytkownik będzie zobowiązany wybrać identyfikator osobisty i związane z nim hasło oraz podać dane osobowe (w szczególności nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia), które następnie umożliwią jego identyfikację i ułatwią dostęp do Usług.

W każdym przypadku Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania tylko dokładnych i kompletnych informacji, a także do ich aktualizacji w razie potrzeby. W szczególności zobowiązujesz się nie używać w jakimkolwiek charakterze pseudonimu, który mógłby naruszać prawa osób trzecich (w szczególności używanie cudzego nazwiska, cudzej marki lub utworów chronionych prawem autorskim lub praw sąsiednich) oraz na jakiejkolwiek podstawie.

Podczas tworzenia konta ArcelorMittal może gromadzić dane osobowe zgodnie z naszym powiadomieniem i polityką prywatności. Wyjaśnia to, w jaki sposób ArcelorMittal przetwarza i chroni dane osobowe, gdy Użytkownicy korzystają z Usług.

3.3. Potwierdzenie rejestracji

ArcelorMittal automatycznie wyśle ​​do Użytkownika wiadomość e-mail z informacją o utworzeniu konta użytkownika.

W przypadku, gdy dane umożliwiające utworzenie konta użytkownika nie dotrą do ArcelorMittal, ArcelorMittal nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To samo będzie miało miejsce w przypadku, gdy dane te dotrą do nich częściowo nieczytelne z powodu niekompatybilności lub awarii technicznych powstałych w szczególności w instalacjach Użytkownika (serwer internetowy, sprzęt, oprogramowanie itp.).

3.4. Korzystanie z konta

Identyfikator użytkownika i hasło są ściśle osobiste i poufne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochroną i wykorzystanie tych informacji.

Każde połączenie z Witryną za pośrednictwem konta użytkownika i/lub transmisja danych dokonana za pomocą konta użytkownika będzie uważana za dokonaną przez Użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. Hasła oraz łącza do Witryny przesyłane pocztą elektroniczną są informacjami poufnymi do wyłącznej uwagi użytkowników i nigdy nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

W przypadku utraty lub przywłaszczenia danych do logowania, zainteresowany Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ArcelorMittal na piśmie o utracie swoich danych logowania lub nieuprawnionym użyciu jego konta użytkownika oraz do podjęcia niezbędnych kroków w celu zmiany hasła.

 

4. ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE I USŁUGI STRON TRZECICH

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe, oferować dostęp do informacji, treści, usług dotyczących innych witryn oraz umożliwiać dostęp do usług stron trzecich.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że w żadnym wypadku ArcelorMittal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, usługi lub elementy dostępne na stronach internetowych osób trzecich lub w zewnętrznych źródłach internetowych, ani za jakiekolwiek szkody rzekomo lub rzeczywiste, bezpośrednie lub pośrednio, do którego może dojść dostęp lub korzystanie z tych informacji, treści, usług lub elementów dostępnych na stronach internetowych osób trzecich lub z zewnętrznych źródeł internetowych.

Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do usług stron trzecich, będzie podlegał wyłącznie Ogólnym Warunkom Sprzedaży mającym zastosowanie do usług stron trzecich.

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. Prawa własności intelektualnej związane z Treścią Witryny

„ArcelorMittal”, „Transforming tomorrow”, logo ArcelorMittal są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy ArcelorMittal. Wykorzystywanie i powielanie nazw i/lub elementów wizualnych zarejestrowanych przez ArcelorMittal i spółki grupy ArcelorMittal jest zabronione bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie nieautoryzowane powielanie marek, nazw produktów, usług lub firm wymienionych w Witrynie podlega karze.

Wszystkie elementy Witryny i jej Treści są zastrzeżone i chronione prawem własności intelektualnej dla Francji, Europy i/lub całego świata. Dlatego nie mogą być używane pod groźbą odpowiedzialności.

W związku z tym żaden z dokumentów z Witryny nie może być kopiowany, reprodukowany, ponownie publikowany, pobierany, publikowany, przesyłany lub rozpowszechniany, całkowicie lub częściowo, w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z całości lub części elementów Usług i Witryny może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego.

 

6. ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z Usług, Użytkownicy mogą być zobowiązani do podania danych osobowych lub informacji w celu uzyskania dostępu do Usług wymagających uwierzytelniania oraz zarządzania i ulepszania relacji handlowych.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RGPD) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r., informujemy, że informacje dotyczące Ciebie zebrane na tej stronie podlegają przetwarzaniu przez ArcelorMittal. ArcelorMittal Construction przestrzega zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zobowiązuje się do przetwarzania przekazanych jej przez uczestników danych osobowych w sposób przejrzysty, poufny i bezpieczny.

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w określonych i ograniczonych celach naszego przetwarzania w CRM i marketingu, aby na przykład zaoferować Ci odpowiednie oferty handlowe.

W rezultacie potencjalnie zebraliśmy Twoje dane osobowe, które ograniczają się do następujących informacji: nazwisko, imię, tytuł, język, funkcja, zawodowy adres e-mail, numer telefonu i zawodowy adres pocztowy.

Osobą odpowiedzialną za to przetwarzanie jest dyrektor handlowy. Nie powołano osobnego inspektora ochrony danych (IOD). Odbiorcami tych danych są usługi komercyjne firmy. Okres przechowywania danych wynosi 3 lata.

Masz prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z: rodo.amds@arcelormittal.com

Masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w Witrynie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wyjaśnia to, w jaki sposób ArcelorMittal przetwarza i chroni Twoje dane osobowe podczas korzystania z Usług.

 

7. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ArcelorMittal ma obowiązek środków w zakresie świadczenia Usług i dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować dostępność Witryny i Usług. Dostępność ta może zostać zawieszona ze względu na konserwację lub modernizację w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, bez obowiązku wcześniejszego informowania Użytkowników na koszt ArcelorMittal.

W związku z tym ArcelorMittal nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej ryzyka przerwania lub nieprawidłowego działania połączenia, przeciążenia sieci i/lub systemów komputerowych, wtargnięcia przez nieupoważnione osoby trzecie oraz zainfekowania przez wirusy krążące w tych sieciach i Usługach.

ArcelorMittal nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przerwa lub zmiana jakości Witryny i Usług wynika z wystąpienia siły wyższej. Uznawane są za przypadki siły wyższej, wyjątkowej złej pogody, klęsk żywiołowych, pożarów i powodzi, wyładowań atmosferycznych, ataków, przypadków zerwania i zablokowania sieci telekomunikacji elektronicznej, uszkodzeń spowodowanych przez wirusy, dla których istniejące na rynku zabezpieczenia nie pozwalają na ich likwidacji, a także wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych lub dotyczących porządku publicznego nałożonych przez właściwe organy i które mogłyby skutkować istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu lub jakiegokolwiek innego zdarzenia siły wyższej lub zdarzenia losowego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i orzecznictwa.

ArcelorMittal zobowiązuje się zrobić wszystko, co możliwe, aby zagwarantować prawdziwość i dokładność informacji dostępnych w całej Witrynie, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność tych informacji ani za wykorzystanie lub interpretację dokonaną przez Użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik gwarantuje ArcelorMittal ochronę przed wszelkimi regresami lub działaniami i ich możliwymi konsekwencjami finansowymi przez jakąkolwiek osobę, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z jej działań lub wynikającymi z korzystania z Witryny, jak również z domniemanego naruszenia OWU lub obowiązujących przepisów regulacyjnych i uniezależnia ArcelorMittal od wszelkich roszczeń regresowych, w tym sporami sądowymi, które mogą z nich wyniknąć. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie należne odszkodowania, a także honoraria prawników i koszty sądowe w rozsądnym limicie.

 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ArcelorMittal nie gwarantuje wydajności i modyfikacji Witryny i Usług, które mogą wystąpić z uwagi na jakość sieci internetowej i/lub konfiguracje techniczne, na które nie ma wpływu.

ArcelorMittal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie szkody, w tym w szczególności utratę zysków, klientów, danych lub jakąkolwiek inną utratę dóbr niematerialnych, utratę zysków lub jakiekolwiek inne straty lub szkody, które mogą wyniknąć z użytkowania lub, na przeciwnie, niemożność dostępu do Witryn, nawet jeśli ArcelorMittal został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

W przypadku powstania odpowiedzialności ArcelorMittal w wyniku naruszenia jednego z jej zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, odszkodowanie nie może mieć zastosowania poza bezpośrednimi szkodami osobistymi i pewnymi, z wyraźnym wyłączeniem odszkodowania za wszelkie pośrednie i niematerialne szkody i/ lub szkody, takie jak szkody finansowe, szkody handlowe, utratę operacji i obrotu, utratę danych.

 

9. PRAWO ODPOWIEDZI

Każda osoba fizyczna lub prawna wymieniona lub wskazana na Stronie może zażądać od ArcelorMittal prawa do odpowiedzi.

Wniosek o skorzystanie z tego prawa do odpowiedzi należy przesłać na piśmie do dyrektora publikacji Serwisu. Musi zostać wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później niż trzy (3) miesiące po umieszczeniu na Stronie tematu wiadomości. Żądanie musi zawierać dokładne odniesienia do wiadomości (w szczególności tytuł, datę, adres url) oraz wzmiankę o kwestionowanych fragmentach. Użytkownik dołącza do tego żądania treść żądanej przez Użytkownika odpowiedzi, w formie pisemnej, bez względu na charakter treści odpowiedzi.

Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków ważności prawa do odpowiedzi oraz faktu, że żądanie to jest prawnie uzasadnione, ArcelorMittal zobowiązuje się, w ciągu trzech (3) dni od otrzymania żądania, opublikować odpowiedź na takich samych warunkach, jak w przypadku temat wiadomości żądania, z zaznaczeniem, że wynika to z prawa do odpowiedzi.

 

10. RÓŻNE

Jeśli jedno lub więcej postanowień Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemające zastosowania z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia zachowają całą swoją moc i zakres oraz będą nadal obowiązywać. Postanowienia uznane za nieistniejące zastępowane są postanowieniami, które w swojej treści będą najbardziej zbliżone do anulowanej klauzuli.

Biorąc pod uwagę globalny wymiar sieci Internet, Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących w ich kraju zamieszkania.

 

11. PRAWA I JURYSDYKCJE

Regulamin podlega prawu polskiemu.

W przypadku sporów dotyczących interpretacji, ważności i konsekwencji Regulaminu oraz w przypadku braku wcześniejszego rozwiązania polubownego w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia sporu wyłączną jurysdykcję będą sądy w Katowicach.